[tx_heading style=”default” heading_text=”I luku Nimi, kotipaikka ja tarkoitus” tag=”h4″ size=”24″ margin=”24″ align=”left”]

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Cluster Alumni. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä Alumni. Alumnin kotipaikka on Lappeenranta.

2 § Alumnin tarkoitus

Alumnin tarkoituksena on edistää Tietotekniikan Kilta Cluster ry:n nykyisten ja vanhojen jäsenten henkisiä pyrkimyksiä ja ammatillista kehitystä sekä edistää Tietotekniikan Kilta Cluster ry:n toimintaa.

3 § Alumnin toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Alumni voi mm: 1) järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, viihdetilaisuuksia, opintomatkoja ja tutkimusprojekteja sekä 2) suorittaa lahjoituksia ja myöntää stipendejä sekä avustuksia.

4 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi Alumni voi järjestää koulutustilaisuuksia, juhlia, arpajaisia ja keräyksiä sekä suorittaa Alumnin tarkoitusperään liittyviä tutkimuksia, harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Alumni voi harjoittaa yhdistyslain 5 §:n mukaista liiketoimintaa tarkoituksensa toteuttamiseksi, mutta ei hanki taloudellista etua tai ansiota toimintaansa osallistuville jäsenille.

5 § Alumnin virallinen kieli

Alumnin virallinen kieli on suomi. Pöytäkirja- ja ilmoituskielenä on suomi.

[tx_heading style=”default” heading_text=”II luku Jäsenet ja maksut” tag=”h4″ size=”24″ margin=”24″ align=”left”]

6 § Jäsenistä

Alumnin jäseniä ovat varsinaiset sekä kannatusjäsenet.

7 § Varsinaisista jäsenistä

Alumnin varsinaiseksi jäseneksi voi hakea jokainen Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tietotekniikan koulutusohjelmassa opiskellut tai opintojaan päättävä henkilö. Hallitus voi erityisestä syystä hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi sellaisiakin henkilöitä, jotka eivät täytä edellä mainittuja ehtoja.

8 § Kannatusjäsenistä

Alumnin kannatusjäseneksi voi hakea jokainen juridinen henkilö, joka haluaa tukea Alumnin tarkoitusta ja toimintaa.

9 § Jäsenluettelosta

Alumnin on pidettävä kaikista jäsenistään jäsenluetteloa, josta ilmenee kunkin jäsenen täydellinen nimi, sähköpostiosoite ja kotipaikka. Jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan tietojensa muutoksista Alumnin hallitukselle.

10 § Jäsenmaksuista

Jäseniltä jäsenryhmittäin perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

11 § Eroamisesta

Jäsenellä on oikeus erota Alumnista ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta Alumnin kokouksessa.

12 § Erottamisesta

Hallitus voi erottaa jäsenen Alumnista, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on Alumniin liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään Alumnissa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Alumnia tai ei enää täytä laissa taikka Alumnin säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

13 § Erotus- tai rangaistuspäätöksestä valittamisesta

Ennen erottamispäätöksen tekemistä on kuitenkin asianomaiselle jäsenelle varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

[tx_heading style=”default” heading_text=”III luku Alumnin kokoukset” tag=”h4″ size=”24″ margin=”24″ align=”left”]

14 § Kokouksista

Alumnin kokouksia ovat vuosikokous ja muut mahdolliset ylimääräiset kokoukset. Alumnin vuosikokous pidetään marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

15 § Vuosikokouksesta

Alumnin vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 8. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 10. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

17 § Ylimääräisistä kokouksista

Ylimääräinen kokous pidetään jos Alumnin hallituksen kokous niin päättää, kun puolet hallituksen jäsenistä katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenen (10) tai kymmenesosa (1/10) Alumnin äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

18 § Kokousten koollekutsumisesta

Hallituksen on kutsuttava Alumnin kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta ilmoittamalla siitä jäsenille sähköpostitse heidän ilmoittamaansa osoitteeseen sekä ilmoittamalla kokouksesta Alumnin nettisivuilla.

19 § Päätösvaltaisuudesta

Kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti koolle kutsuttu.

20 § Kokouksessa käsiteltävistä asioista

Käsiteltäessä Alumnin sääntöjen muuttamista, hallituksen tai sen jäsenen taikka toiminnantarkastajan valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä, Alumnin purkamista tai muuta yhdistyslain 23 §:ssä mainittua tai siihen verrattavissa olevaa asiaa on asiasta mainittava kokouskutsussa.

21 § Tehtävästä erottamisesta

Alumnin kokous voi erottaa Alumnin hallituksen, hallituksen jäsenen, luottamus- tai toimihenkilön virastaan kesken toimikautta, jolloin kokouskutsussa on siitä mainittava ja erottamispäätöksen on synnyttävä kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä. Alumnin kokous valitsee uuden hallituksen, hallituksen jäsenen, luottamus- tai toimihenkilön jäljellä olevalle toimikaudelle.

22 § Ääni-, puhe-, läsnäolo- ja esitysoikeudesta

Alumnin kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Esitys- ja aloiteoikeus Alumnin kokouksissa on Alumnin jäsenten lisäksi myös Tietotekniikan Kilta Clusterin edustajalla. Läsnäolo- ja puheoikeus Alumnin kokouksissa on Alumnin kannatusjäsenillä ja Tietotekniikan Kilta Clusterin varsinaisilla jäsenillä.

23 § Ääntenenemmistöstä

Alumnin kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se ehdotus, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

[tx_heading style=”default” heading_text=”IV luku Alumnin hallitus” tag=”h4″ size=”24″ margin=”24″ align=”left”]

24 § Hallituksesta

Alumnin toiminnasta vastaa hallitus, jonka jäsenten vaalikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Vuosittain vähintään yksi (1) hallituksen jäsen valitaan Tietotekniikan Kilta Clusterin ehdotuksen perusteella mikäli mahdollista.

25 § Hallituksen tehtävistä

Hallituksen tehtäviin kuuluu ainakin:

 1. johtaa Alumnin toimintaa
 2. valmistella Alumnin kokouksissa käsiteltävät asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset
 3. hoitaa Alumnin taloutta ja omaisuutta
 4. laatia Alumnin toimintakertomus ja tilinpäätös sekä ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja meno- & tuloarvioksi
 5. valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa
 6. vastata Alumnin tarkoituksenmukaisesta ja tarpeellisesta toiminnasta
 7. kutsua tarvittaessa Alumnin kokous koolle
 8. sekä muut Alumnin kokouksen antamat tehtävät
 9. jäsenten hyväksyminen

26 § Hallituksen kokoonpanosta

Hallitukseen on kuuluttava puheenjohtaja, talousvastaava sekä kahdesta kuuteen (2-6) muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan tulee olla Alumnin varsinainen jäsen. Muiden hallituksen jäsenten tulee olla Alumnin varsinaisia jäseniä, ellei heitä ole valittu Tietotekniikan Kilta Clusterin ehdotuksen perusteella.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt. Hallitus valitsee keskuudestaan talousvastaavan, joka hoitaa Alumnin taloutta ja omaisuutta sekä valmistelee ehdotukset tilinpäätökseksi sekä tulo- ja menoarvioksi. Hallituksen muut jäsenet valitaan tarkoituksenmukaisesti toteuttamaan Alumnin tehtäviä.

27 § Päätösvaltaisuudesta

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun kaikille sen jäsenille on kokouksesta tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja läsnä on vähintään puolet sen jäsenistä siten, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

28 § Hallituksen kokouksista

Hallituksen kokousten päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kannattama ehdotus, vaaleissa kuitenkin arpa.

29 § Alumnin nimen kirjoittamisesta

Alumnin nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

[tx_heading style=”default” heading_text=”V luku Työryhmät ja toimihenkilöt” tag=”h4″ size=”24″ margin=”24″ align=”left”]

30 § Työryhmistä ja toimihenkilöistä

Hallituksen alaisena voi toimia työryhmiä ja toimihenkilöitä, jotka nimeää Alumnin kokous tai hallitus.

31 § Toimihenkilön erottamisesta

Sen lisäksi mitä pykälässä 21 on määrätty, voi Alumnin hallitus painavista syistä erottaa toimihenkilön tehtävästään, jolloin erottamispäätöksen on synnyttävä kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä.

[tx_heading style=”default” heading_text=”VI luku Hallinto ja talous” tag=”h4″ size=”24″ margin=”24″ align=”left”]

32 § Alumnin toimi- ja tilikaudesta

Alumnin toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Jäsenmaksuista on säädetty erikseen pykälässä 10.

33 § Toiminnantarkastajista

Alumnilla on yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on toimitettava toiminnantarkastajalle viimeistään seuraavan kauden syyskuun aikana.

34 § Tilinpäätöskertomuksen luovuttamisesta

Toiminnantarkastajan tulee toimittaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään seuraavan kauden lokakuun aikana hallitukselle.

[tx_heading style=”default” heading_text=”VII luku Erityisiä määräyksiä” tag=”h4″ size=”24″ margin=”24″ align=”left”]

35 § Alumnin tunnuksista

Alumnin tunnuksista päättää Alumnin kokous. Tunnuksien käytöstä voidaan laatia erillinen tunnusohjesääntö.

36 § Sääntöjen muuttamisesta

Alumnin sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden välillä järjestettävässä Alumnin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

37 § Alumnin purkautumisesta

Alumnin purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden (2) kuukauden välillä järjestettävässä kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Alumnin purkautuessa käytetään varat Alumnin tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Alumnin tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

38 § Sääntömuutoksen ja purkautumispäätöksen voimaantulosta

Sääntömuutos tai purkautumispäätös tulee voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin.

39 § Säännöissä määräämättömistä asioista

Asioissa, joista näissä säännöissä ei erikseen määrätä, noudatetaan yhdistyslakia.